Telekom-LG Ericcson Hizmetlerimiz / Telekom-LG Ericcson

Ericsson LG iletiþim sistemleri, iþinizi kolaylaþtýran yapýda ergonomik çözümler sunmaktadýr. Ericsson LG Santral sistemleri tam anlamýyla modüler ve daðýnýk mimari yapýsýyla Sizin için tasarlanmýþ olan uçtan uca IP(Pure IP) haberleþme çözümü VoIP dünyasýnýn tüm avantajlarýndan en üst seviyede faydalanmanýzý saðlar.

Ýletiþim sistemleri, olabildiðince basit, kolay kullanýlabilen, iþletmenizin büyümesi doðrultusunda ekonomik bir þekilde güncellenebilen bir sistem olmalýdýr. Bir haberleþme sisteminin kullanýcý özellikleri açýk ve anlaþýlýr olmalýdýr ki kullanýcý dostu olabilsin.

Tek bir ses/veri altyapýsý ile sistem yönetim maliyetlerini inanýlmaz derecede minimize eder. Kolay kurulum ve programlama yapýsýyla Ericsson-LG , haberleþme yöneticileri tarafýndan istenilen yerde ihtiyaca göre yapýlandýrýlabilmesi özelliði sayesinde diðer hantal ve kurulumu haftalar alan sistemlere karþý tercih edilen bir sistemdir. Modüler að geçitleri, terminaller ve yazýlým tabanlý uygulamalar, kablolu/kablosuz að baðlantýsýnýn olduðu her yerde IP haberleþme sisteminizin bir abonesi ya da bileþeni olabilir. Yedek güç ünitesi ve ana iþlemci ara yüzleri ile kesintisiz haberleþme ve yönetim olanaklarý sunmaktadýr. Akýllý Ericsson-LG yönetim ara yüzü sayesinde, daðýtýk yapýdaki tüm bileþenlerin yönetiminde zaman ve tasarruf saðlanýr. 1.000 adet Ericsson-LG sistemi izleyip yönetebilir ve tek tuþla her bir sistemin veritabaný ve bakýmlarý yapabilir. Modüler donaným ve yazýlým özelliði sayesinde firmanýzýn ihtiyaçlarý çerçevesinde kolayca ilave modül ya da sistem ekleyebilirsiniz.

Ericsson-LG Hakkýnda
LG Elektronik ve Ericsson ARGE gücünü 1 Temmuz 2010' da birleþtirerek dünya pazarýndaki gücünü arttýrdý.

•1961 Kore'de ilk telefonu üretti
•1973 Kore'de ilk PABX üretimini gerçekleþtirdi
•1995 Dünyanýn ilk CDMA ürününü üretti
•2001 IMT-2000 sistemini satýþa sundu
•2005 LG-Nortel ortaklýðý kuruldu
•2007 ilk L2 anahtarýný (Switch) üretti
•2010 ERICSSON-LG ortaklýðý kuruldu
"YaĂľam tecrĂĽbelerine baĂ°lantĂ˝"
•Yönetiminizin kolaylaþtýrýlmasý
•Ýþ akýþýnýn düzenlenmesi
•Çalýþanlarýn verimini arttýrýlmasý
•Yeni teknolojilerin kullanýmý ile firmanýzýn deðerinin arttýrýlmasý
•Çalýþanlarýnýzýn haberleþme ve paylaþýmda verimliliðin arttýrýlmasý

En Yeni IP Santral UygulamalarĂ˝
IPECS, LG-Ericsson mühendislerinin küçük, orta ve büyük iþletmelerin IP Haberleþme ihtiyacýný en üst seviyede karþýlamak baðlamýnda tasarladýðý bir üstün teknoloji ürünüdür. Modüler ve tamamen daðýtýk mimari yapýsýna ilave olarak zengin ve kolay kullanýlabilen özelliklere sahip, 12.000 porta kadar büyüyebilen, birçok donaným ve uygulama seçenekleri sunan IP haberleþme sistemidir.

Ýþ Yerinizin Verimliliðini Arttýrýn
KOBÝ ve büyük iþletmelerde verimlilik artýþýnýn sürekliliði çok önemlidir. IPECS UCS verimlik artýþýný saðlayacak birçok IPECS uygulamasýndan bir tanesidir. IPECS UCS SMB ve LMB kullanýcýlarý için tasarlanmýþ bir sezgisel masaüstü ortak çalýþma ve paylaþým uygulamasýyla kullanýcýlar iþ ortamýnda verimliliklerini en üst seviye çýkarabilmektedirler. Nerede olursanýz olun, þirketinizin haberleþme olanaklarýný en üst sevide kullanabilirsiniz. Tek bir týkla, UCS Kullanýcýsý anýnda þirket telefon rehberi ve benzeri ortak kullaným kaynaklarýna eriþebilir. Yerindelik bilgisi ile haberleþmedeki gecikme ve zaman kayýplarýnýn önüne geçecek en uygun yöntemle tüm çalýþanlar arasý saðlýklý haberleþme. Anlýk Mesajlaþma, Sesli Haberleþme, Video Konferans, KMS ve daha birçok farklý haberleþme yöntemleri. Uygulama ve dosya paylaþýmý ile satýþ rakamlarý gibi en son bilgilere kolay eriþim iþ verimliliðinin artýrýlmasý ve zamandan tasarruf. IPECS UCS, tüm haberleþme olanaklarýný sezgisel ara yüze sahip tek bir platformda birleþtirerek iþ yaþamýnda verimliði en üst seviyeye çýkaran bir uygulamadýr.

Haberleþme Giderlerinin Düþürülmesi
IPECS, tam anlamýyla modüler ve daðýtýk mimari yapýsýyla VoIP dünyasýnýn tüm avantajlarýndan en üst seviyede faydalanmanýzý saðlar. Tek bir ses/veri altyapýsý ile sistem yönetim maliyetlerini inanýlmaz derecede minimize eder. Kolay kurulum (Tak-Çalýþtýr) ve programlama yapýsýyla haberleþme yöneticilerinin istenilen yerde ihtiyaca göre yapýlandýrýlabilmesi özelliði sayesinde diðer hantal ve kurulumun haftalar alan sistemlere karþý tercih ettiði bir sistemdir. Modüler að geçitleri, terminaller ve yazýlým tabanlý uygulamalar kablolu/kablosuz að baðlantýsýnýn olduðu her yerde IP haberleþme sisteminizin bir abonesi ya da bileþeni olabilir. Yedek güç ünitesi ve ana iþlemci ara yüzleri ile kesintisiz haberleþme ve yönetim olanaklarýný sunmaktadýr. Akýllý IPECS yönetim ara yüzü sayesinde, daðýtýk yapýdaki tüm bileþenlerin yönetiminde zaman ve yönetim giderlerinden yüksek oranda tasarruf saðlar. Sistem yöneticileri tek bir sunucuda 1 000 adet IPEC sistemi izleyip yönetebilir ve tek bir tuþla her bir sistemin veritabaný ve bakýmlarýný yapabilir. Modüler donaným ve yazýlým özelliði sayesinde firmanýzýn ihtiyaçlarý çerçevesinde kolayca ilave modül ya da sistem ekleyebilirsiniz.

Call Server Ve Að Geçitleri
IPECS Çaðrý Sunucusu (MFIM), IPECS sistemlerin kalbi niteliðindedir. Bu son derece güvenilir sunucu, uç noktadaki bileþenler ve að kaynaklarýnýn saðlýklý bir þekilde haberleþme ve yönetimini saðlar. Ýþletmenizin ihtiyacýna göre yirmi kullanýcýdan binlerce kullanýcýya kadar en iyi hizmeti verecek kapasiteye karþýlýk gelecek Çaðrý Sunucusunu seçebilirsiniz. Modüler tipteki IPECS Að Geçitlerini kolayca çaðrý sunucusuna aðýnýz üzerinden baðlayabilirsiniz ve böylece analog, sayýsal, SIP baðlantýlarýný hem dahili hem de harici bazda yapýlandýrabilirsiniz. Basit modüler yapýsý sayesinde, kolay ve esnek yapýlandýrma ile bugünden geleceðin haberleþme ihtiyaçlarýna cevap verebilecek bir sisteme sahip olabilirsiniz.

cheap moncler wholesale nfl jerseys wholesale authentic jerseys cheap authentic nhl jerseys wholesale mlb jerseys cheap nfl jerseys us moncler outlet Does Lululemon have thanksgiving Sales cheap nfl jerseys fake oakleys for sale cheap nfl jerseys from china free shipping wholesale aaa jerseys moncler outlet jackets cheap wholesale nba jerseys wholesale nba jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys from china Tiffany Jewelry Outlet cheap replica soccer jerseys cheap oakleys cheap nfl jerseys china fake oakleys for sale cheap nfl jerseys wholesale cheap nhl jerseys cheap authentic jerseys cheap mlb jerseys
mbt sneakers mbt shoes women mbt shoes uk mbt shoes store locator mbt shoes sale mbt shoes clearance mbt shoes outlet mbt shoes discontinued mbt mens shoes cheap mbt shoes fake Oakleys cheap Oakley sunglasses Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Cheap Christian Louboutin Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin shoes Wholesale Christian louboutin Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Cheap Christian Louboutin Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Discount Christian Louboutin Christian Louboutin outlet store Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian louboutin wholesale Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet cheap ghd straighteners cheap ghd straighteners Cheap ghd straighteners Ghd straightener sale cheap GHDS cheap ghd straighteners Ghd straighteners pink discount ghd straighteners Cheap ghds Cheap ghds Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian louboutin Outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Discount Christian Louboutin Christian Louboutin Outlet Cheap Christian Louboutin Louboutin Outlet cheap christian louboutin Christian Louboutin UK Louboutin outlet Louboutin outlet louboutin outlet cheap christian louboutin Christian Louboutin Outlet cheap christian louboutin cheap ghds ghd straighteners uk cheap ghds cheap ghds Ghd straighteners australia ghd straighteners uk Cheap GHDS ghd straighteners uk ghd straighteners uk Cheap GHD Straighteners Louboutin Outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet cheap mbt shoes cheap ghd straighteners cheap ghd straighteners fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet mbt shoes outlet ghd straighteners uk ghd straighteners uk cheap oakleys cheap oakleys cheap oakleys cheap oakleys
wholesale nfl jerseys lululemon outlet christian louboutin outlet canada goose black friday lululemon cyber monday cheap nfl jerseys Cheap Black Friday Jordans lululemon cyber monday Moncler Cyber Monday Deals north face cyber monday deals 2015 cheap nhl jerseys lululemon cyber monday 2015 discount tiffany outlet wholesale nba jerseys Lululemon Cyber Monday Deals cheap christian louboutin shoes cheap nfl jerseys wholesale nhl jerseys for sale lululemon black friday sale Ray Ban Cyber Monday Sale goose black friday canada goose black friday 2015 lululemon cyber monday Moncler Black Friday 2015 Cheap Moncler Black Friday moncler black friday Lululemon Cyber Monday christian louboutin outlet Herve Leger Outlet north face cyber monday sale wholesale aaa jerseys tiffany jewelry outlet Outlet Lululemon Canada Black Friday 2015 lululemon black Friday deals cheap nfl jerseys wholesalechinajerseysus cheap nba basketball jerseys Lululemon Athletica Black Friday